Rekrutacja do klas I
na rok szkolny 2015/2016


KLASY ITERMINARZ REKRUTACJI
 • 09.03.2015r. (godz. 9:00) - 31.03.2015r. - rekrutacja w serwisie dla rodziców na www.portaledukacyjny.krakow.pl, przyjmowanie wniosków w formie papierowej, podpisanych przez rodziców, w sekretariacie szkoły.
 • 20.04.2015r. (godz. 12:00) - ogłoszenie wyników rekrutacji (wywieszenie listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych).
 • 21-24.04.2015r. - potwierdzenie woli uczęszczania dzieci do szkoły.
 • 27.04.2015r. (godz. 9:00) - ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji).
 • od 28.04.2015r.- rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc)


ZASADY REKRUTACJI


I. Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się:
 1. 1. Z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który wyznaczony jest przez organ prowadzący w "Akcie założycielskim szkoły", na podstawie zgłoszenia rodziców.1.
 2. 2. 2. Na wniosek rodziców1 - dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
II. Rekrutację uczniów do klas pierwszych prowadzi Komisja rekrutacyjna:
 1. Komisję powołuje Dyrektor Szkoły oraz wyznacza jej przewodniczącego.
 2. Prace komisji są protokołowane.
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 5. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalanym corocznie przez Urząd Miasta Krakowa.
III. Rekrutacja uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły odbywa się według następujących zasad:
 1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się w przypadku wolnych miejsc w oddziałach.
 2. 2. Ustala się następujące kryteria określające zasady rekrutacji do klasy pierwszej uczniów zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 95 oraz liczbę przyznawanych punktów:
  1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do SP95 - 7 punktów
  2. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w SP95 - 7 punktów
  3. Kandydat uczęszczał do przedszkola współpracującego z SP95 - 4 punkty
  4. Rodzice lub dziadkowie kandydata są absolwentami SP95 lub jej pracownikami (obecnymi i byłymi) - 4 punkty
  5. Odległość szkoły od miejsca zamieszkania rodziców1 lub pracy przynajmniej jednego z rodziców1 nie przekracza 3 km - 4 punkty
  6. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 punkty
  7. Kandydat brał udział w Programie łagodnej adaptacji dziecka w środowisku szkolnym - udział w dniach otwartych - do 2 punktów
  8. Rodzic1 kandydata odprowadza podatek dochodowy w Gminie Miejskiej Kraków - 1 punkt
 3. O przyjęciu kandydata spoza obwodu szkoły do klasy I decyduje łączna liczba punktów za kryteria wymienione powyżej. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 32 pkt.
 4. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc.
 5. 5. W przypadku, gdy kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów jest więcej niż wolnych miejsc, o przyjęciu decyduje data wpływu na wniosku o przyjęcie do szkoły.
 6. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych kryteriów, składanymi wraz z wnioskiem rodziców1 o przyjęcie są:
  1. Karta kryteriów przyjęcia do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 95 kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły (do pobrania)
  2. Oświadczenia rodziców1 o spełnieniu kryteriów wymienionych w ustępie III, punkt 2, lit. c, e, f, h. (do pobrania)
IV. Od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej rodzicowi1 kandydata przysługuje odwołanie:
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic1 kandydata może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do publicznej szkoły podstawowej.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica1 kandydata z wnioskiem wymienionym w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic1 kandydata może wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, o którym mowa w pkt. 2.
 4. 4. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie od ww. rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
1 - ilekroć mowa o rodzicu należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem

© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków