PROGRAMY UNIJNE REALIZOWANE W SZKOLE

PROJEKT "SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OPARTY NA OGÓLNODOSTĘPNYM KOMPLEKSOWYM WSPOMAGANIU SZKÓŁ"

     W latach szkolnych 2013/2014 oraz 2014/2015 nasza szkoła będzie uczestniczyć w pilotażu nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły w ramach projektu finansowanego przez UE "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół".
Głównym celem projektu jest poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli w Polsce, spójnego z rozwojem szkół.
Zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi przez ekspertów nowoczesny system wspomagania rozwoju oświaty w Polsce powinien być nakierowany na pracę ze szkołą, służyć wspieraniu jej w wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo, jak również wspomagać w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

Podstawowe założenia przyjęte dla nowego systemu są następujące:
 • Wspomaganie jest adresowane do szkoły, nie zaœ wyłącznie do poszczególnych osób lub grup, takich jak dyrektor czy nauczyciele.
 • Wspomaganie pomaga szkole w rozwiązywaniu własnych problemów, a co za tym idzie – nie wyręcza jej i nie narzuca rozwiązań.
 • Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.
 • Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych, samodzielnych form doskonalenia.
Zmiany wprowadzone do systemu doskonalenia przyniosą korzyści:
 • uczniom, którzy otrzymają wsparcie w rozwoju;
 • szkołom, którym zostanie udzielone wsparcie w ich priorytetowych obszarach rozwojowych;
 • nauczycielom, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 • samorządom lokalnym, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i przedszkoli oraz w kreowaniu polityki oświatowej.

Opracowano na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie realizatora Projektu – Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl)NDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

     Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie zakwalifikowała się do udziału w projekcie finansowanym ze środków UE w ramach Poddziałania nr 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Projekt ten wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku) i zapewni wsparcie działań szkoły w zakresie indywidualizacji procesu edukacyjnego. Działania projektu są spójne i wzajemnie uzupełniające się z działaniami realizowanymi przez MEN.
     Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2010 - 2013. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno - wychowawczo - profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwOściami, zwiększenie zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania oraz podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

     W ramach Projektu w szkole prowadzone będą następujące zajęcia:
 1. zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
 2. zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
 3. zajęcia logopedyczne
 4. zajęcia socjoterapeutycze i psychoedukacyjne
 5. zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 6. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczychPierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

     Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie zgłosiła się do uczestnictwa i w wyniku losowania znalazła się w grupie 630 szkół województwa małopolskiego, zakwalifikowanych do udziału w Ponadregionalnym Projekcie Edukacyjnym "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".
     Projekt, realizowany w sześciu województwach przez Grupę Edukacyjną S.A. na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego, adresowany jest do uczniów klas pierwszych.
     Głównym celem projektu jest wdrożenie w latach 2009 - 2011 elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Koncepcja projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego odbywać się będzie w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.
     Szersze informacje na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej www.pierwszaki.eu.

     Zobacz prezentację z cyklu zajęć klasy 2a, która uczestniczyła w I semestrze roku szkolnego 2009/2010, w projekcie "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" pod opieką mgr Danuty Maślak

     Zobacz prezentację z cyklu zajęć klasy 1a, która uczestniczyła w II semestrze roku szkolnego 2009/2010, w projekcie "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" pod opieką mgr Katarzyny Wolak

     Zobacz prezentację z cyklu zajęć klasy 1a, która uczestniczyła w II semestrze roku szkolnego 2010/2011, w projekcie "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" pod opieką mgr Grażyny Walochy


Akademia Młodych Matematyków

     Projekt realizowany jest w ramach priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty".
     Celem projektu jest realizacja programów rozwojowych, w zakresie wyrównania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji z powodu barier środowiskowych i psychologicznych poprzez zwiększenie efektywności i atrakcyjności kształcenia matematycznego.
     Projekt przewiduje realizację zajęć pozalekcyjnych z matematyki z elementami przyrody dla uczniów klas V, uzupełniających wiedzę zdobywaną podczas zajęć szkolnych wynikających z programu nauczania. Realizowany będzie w dwóch edycjach - pierwsza w roku szkolnym 2009/10, druga w roku szkolnym 2010/11 w wymiarze 2 godzin zegarowych tygodniowo dla każdej grupy.
     Zajęcia będą się odbywać w następującej formule:
 • zajęcia modułowe, na których uczniowie podejmą próbę modelowania matematycznego, wykonają prace projektowe, długoterminowe, wykorzystają edukacyjne matematyczne programy komputerowe;
 • zajęcia terenowe, "Wycieczka z mapą", "Moja okolica w liczbach" - uczniowie nabędą i utrwalą umiejętności posługiwania się mapą, zdobędą informacje i przetworzą je, dostrzegą przyczyny i skutki;
 • zajęcia praktyczne w Muzeum Inżynierii Miejskiej i Ogrodzie Doświadczeń, podczas których, uczniowie zapoznają się z zastosowaniem wiedzy matematyczno-przyrodniczej w praktyce w czasie wykonywania prostych doświadczeń na przyrządach;
 • zajęcia warsztatowe w blokach czterogodzinnych, prowadzone przez nauczycieli specjalistów dotyczące interesujących i praktycznych zastosowań wiedzy matematycznej w różnych dziedzinach życia, np. zastosowanie geometrii w architekturze, matematyki w ruchu, orgiami, strategie rozwiązywania gier dydaktycznych.
     Projekt przewiduje również udział uczniów w międzyszkolnym konkursie składającym się z trzech etapów:
 • szkolnego
 • rejonowego
 • finału
     Zajęcia projektu będą prowadzone przez szkolnych nauczycieli matematyki z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
     Zajęcia rozpoczną się:
 • pierwsza edycja - od 1 października 2009r. i trwać będą do końca roku szkolnego 2009/10;
 • druga edycja - od 1 października 2010r. do końca roku szkolnego 2010/11.
     Projekt skierowany jest do uczniów klas V (w wyjątkowych przypadkach uczniów klas IV) wg kryteriów zamieszczonych na stronie Akademia Młodych Matematyków.
     Projekt będzie realizowany w szkołach grupach 10. osobowych. Uczestnik projektu nie ponosi kosztów i otrzyma komplet materiałów dydaktycznych oraz komplet materiałów papierniczych do zajęć, bilety na dojazd na konkursy i zajęcia praktyczne, bilety wstępu na
     zajęcia praktyczne, poczęstunek na II i III etapie konkursu, dyplomy uczestnika oraz nagrody dla finalistów i laureatów.
     Rekrutację do projektu na terenie szkoły prowadzi pedagog szkolny.
     Uczniowie zainteresowani projektem uzyskają szczegółowe informacje w swojej szkole u pedagoga szkolnego i nauczyciela matematyki.
     Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

     Zobacz kronikę zajęć Akademii Młodych Matematyków w roku 2010/2011 realizowanych pod opieką mgr Piotra Dylewskiego


Szklanka Mleka

     Program "Szklanka mleka" realizowany jest w ramach działania "Mleko dla Szkół".
     Ideą programu jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Mleko spożywane w placówkach oświatowych dotowane jest przez Unię Europejską. Każde dziecko objęte programem "Mleko dla Szkół" ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku. Mleko jest pite przez dzieci w grupie, na "dużych" przerwach często razem z nauczycielem.
     Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.
     Dzięki programowi "Szklanka mleka":
 • uczniowie otrzymują świeże, pożywne mleko każdego dnia,
 • utrwalamy w dzieciach zdrowe nawyki żywieniowe,
 • dążymy do minimalnego zaangażowania czasowego kadry nauczycielskiej w sprawy związane z zamawianiem i dystrybucją mleka,
 • placówka oświatowa nie ponosi kosztów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem programu "Mleko dla Szkół".


Owoce w szkole

     Program "Owoce w szkole" skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych. Celem programu "Owoce w szkole" jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Konsekwencją podniesienia świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia będzie ograniczenie występowania wśród dzieci nadwagi i innych chorób cywilizacyjnych, spowodowanych zbyt małym spożyciem owoców i warzyw.
     Owoce i warzywa dostarczane uczniom w ramach programu będą spełniać wymagania jakościowe i zdrowotne określone w przepisach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Dostarczane owoce i warzywa będą gotowe do bezpośredniego spożycia - czyste, wystarczająco rozwinięte i odpowiednio dojrzałe, zdrowe.
     W programie "Owoce w szkole" przewidziane są również działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym, wzbogacającym wiedzę dzieci na temat owoców i warzyw.


     Pozostałe projekty realizowane w szkole.© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków