Działania wychowawcze

     Nasza szkoła posiada spójny system wychowawczy wspomagający wszechstronny rozwój naszych uczniów, opracowała i realizuje własny PROGRAM WYCHOWAWCZY i PROGRAM PROFILAKTYCZNY.
     W sposób celowy i planowy podjęliśmy współpracę całego zespołu nauczycieli, która umożliwia tworzenie w szkole środowiska wychowawczego i edukację prorozwojową. Założyliśmy, iż celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach, w tym zwłaszcza : intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym.

     Wychowanie jest jednym z wymiarów pracy edukacyjnej każdego nauczyciela. Wszyscy pracownicy szkoły dokładają starań, by każdy uczeń wzrastał w klimacie wzajemnego szacunku, w którym każdy doświadcza miłości, troski i wsparcia z jednoczesnym poszanowaniem godności, własnej wartości i indywidualności.

     Szkoła przyjmuje następujące priorytety w zakresie wychowania:
 • Pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości
 • Personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności
 • Kształtowanie etyki pracy
     Zadania Szkoły jako środowiska wychowawczego:
 • Opieka wychowawców nad biologicznym i psychologicznym rozwojem wychowanków
 • Ochrona wychowawcza nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej
 • Przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia
 • Skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego
     Dyrektor szkoły powierza poszczególnym nauczycielom funkcję wychowawcy klasowego na zasadach określonych w statucie szkoły i szczegółowych przepisach.

     Każdy wychowawca:
 • prowadzi działania służące poznaniu i organizacji zespołu klasowego.
 • wykorzystuje informacje o uzdolnieniach, predyspozycjach, możliwościach i potrzebach ucznia do takiej organizacji zespołu, by każdy uczeń mógł czuć się pełnoprawnym i pełnowartościowym członkiem zespołu klasowego.
 • prowadzi działania kształtujące właściwe cechy osobowości ucznia, w tym między innymi:
  • umiejętność współżycia z innymi , ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji postaw agresywnych
  • umiejętność wyrażania własnych uczuć jako podstawy do budowania przyjaźni i miłości
  • poczucie własnej wartości jako jednej z podstaw zdrowej osobowości, zdolnej oprzeć się uzależnieniom
  • uczenie dzieci rozstrzygania problemów i podejmowania samodzielnych decyzji
  • kształtowanie nawyków korzystnych dla zdrowia
  • uczenie realizacji przyjętych celów w oparciu o rzetelną pracę i uczciwość
 • poprzez różne formy działań uczy szacunku do uniwersalnych wartości i obowiązujących norm
 • kształtuje poczucie patriotyzmu, więzi narodowej, szacunku dla tradycji, uczy szacunku dla dobra wspólnego
 • rozwija samorządność i praworządność uczniów
 • dba o kształtowanie nawyków w samodzielnym zdobywaniu wiedzy oraz sprzyja rozwijaniu zainteresowań uczniów
 • wprowadza elementy edukacji ekologicznej
 • wspomaga uczniów w poznaniu własnego miasta, regionu
 • współpracuje z rodzicami
 • organizuje we współpracy z rodzicami wycieczki, imprezy klasowe, zielone szkoły
 • współpracuje z pedagogiem, PPP, oraz innymi instytucjami służącymi zaspokojeniu potrzeb i problemów opiekuńczych i wychowawczych
 • dba o przestrzeganie w klasie praw i obowiązków ucznia zgodnie z REGULAMINEM PRAW I OBOWIĄZKÓW UCZNIA SP NR 95.
     Wychowawcy w swojej pracy wykorzystują program zajęć wychowawczo - profilaktycznych "Spójrz inaczej" opracowany i zweryfikowany przez zespół socjologów, psychologów i pedagogów.

     Stosują formy i metody atrakcyjne dla ucznia, a przez to skuteczne. Swoją pracą i postawą wychowawca i każdy nauczyciel dąży do tego by być rzeczywistym autorytetem, doradcą i mistrzem dla uczniów.

     Metody pracy:
 • gry i zabawy
 • dyskusje na forum grupy
 • scenki rodzajowe
 • psychodramy
 • dyskusje klasowe
 • "burza mózgów"
 • uzupełnianie zdań
 • twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna dzieci
 • gry dramatyczne
 • treningi umiejętności
 • projektowanie dokumentów
 • symulacje
 • wycieczki tematyczne, turystyczno - krajoznawcze
 • inne
     Szkoła określa i realizuje następujące cele zawarte w PROGRAMIE PRACY WYCHOWAWCZEJ:
 • CEL STRATEGICZNY:
  • Organizowanie przez szkołę procesu wychowawczego ukierunkowanego na rozwój osobisty i społeczny uczniów.
 • CELE TAKTYCZNE:
  • Kształtowanie "zdrowej osobowości" zdolnej oprzeć się zachowaniom ryzykownym i popadaniu w uzależnienia.
  • Poznanie przez ucznia i uwewnętrznienie norm obowiązujących w społeczeństwie.
  • Kształtowanie jednostki aktywnej życiowo i społecznie.

© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków