Historia Szkoły

Nasza szkoła współcześnie
     Nasza Szkoła ma już 48 lat. Mieści się w dwupiętrowym budynku, zadbanym, czystym, dobrze utrzymanym, o jasnej kolorystyce i miłym wystroju. Wnętrze oddaje atmosferę środowiska przyjaznego dzieciom. Budynek otacza duży obszar terenów zielonych, plac rekreacyjny i boiska szkolne. Uczniowie mają do dyspozycji: dużą i małą salę gimnastyczną, salę zabaw dla dzieci, pracownię informatyczną z 20 stanowiskami, bibliotekę z czytelnią i informatycznym centrum informacji multimedialnej, multimedialną pracownię językową, mini salę informatyczną, harcówkę, sale przystosowane do pracy z dziećmi w wieku od 5 do 13 lat, a uczniowie klas starszych odnowiony i gościnny korytarz II piętra.

     W uznaniu wielokierunkowych i efektywnych działań Małopolski Kurator Oświaty przyznał szkole w 2005 roku Certyfikat "Szkoła Wyróżniona za Wychowanie", potwierdzający wysoki poziom pracy wychowawczej.

     Zajęcia lekcyjne zaczynają się o godzinie 830, a dla klasy "0" o 845. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 700-1700. Szkoła prowadzi stołówkę, a pielęgniarka szkolna zapewnia opiekę przedmedyczną cztery razy w tygodniu.

     W szkole działa Uczniowski Klub Sportowy "Zorza", który prowadzi zajęcia w sekcjach: tańce, piłka siatkowa i koszykowa, piłka nożna, sport i rekreacja. Uczniowie pod opieką nauczyciela na każdej przerwie prowadzą sklepik szkolny.

     Uczestniczymy w programach unijnych:
 • "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy",
 • Akademia Młodych Matematyków,
 • Szklanka Mleka,
 • Owoce w szkole,
 • realizujemy projekty w ramach programu e-Twinning.
     oraz programach:
 • "Partnerstwo dla Przyszłości" - konkurs pod patronatem MEN "3..2..1..-Bezpieczny Internet",
 • "Odblaskowa szkoła.
     Nasz Szkoła zapewnia uczniom szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych wspomagających oraz rozwijających zainteresowania i talenty dzieci. Zajęcia pozalekcyjne obejmują zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci: zajęcia wyrównawcze, reedukacja, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne. Zajęcia rozwijające wiedzę, talenty, zainteresowania, kształtujące postawy to: koła pozalekcyjne, cotygodniowe spotkania zuchów Szczepu "Niger" w harcówce szkolnej, zajęcia w Uczniowskim Klubie Sportowym i dodatkowo: Taekwon-do, Szkółka Narciarska "Elita".

     Szkoła pracuje w atmosferze życzliwości, wzajemnego zrozumienia, dobrze pojętej tolerancji i szacunku. Każde dziecko w naszej szkole osiąga sukces w jakiejś dziedzinie. (Jednym z priorytetów Naszej Szkoły jest rozwijanie talentów uczniów wedle zasady, że każdy uczeń ma talent oraz pracę z uczniem uzdolnionym, co owocuje znaczącymi sukcesami wychowanków. Szkoła inspiruje i wspomaga rodziców w tworzeniu środowiska wychowawczego kszłatującego "zdrową osobowość dziecka". ).

     Jesteśmy szkołą:
 • przyjazną uczniom, rodzicom i środowisku lokalnemu
 • bezpieczną
 • fachowo i sprawnie zarządzaną
 • stymulującą rozwój i przeciwdziałającą wykluczeniu społecznemu
 • opartą na profesjonalizmie
 • nowoczesną, bo działającą w oparciu o nowoczesne formy i środki działania
 • tradycyjną, bo opartą o tradycyjne wartości, szacunek i przywiązanie do dziedzictwa narodowego, historii i kultury
 • umiejącą radzić sobie z problemami i wyzwaniami
 • otwartą na świat
     Posiadamy wysoko wykwalifikowaną, stale doskonalącą się kadrę nauczycieli, oddanych swojej pracy.

     Te czynniki powodują, iż uczniowie osiągają najwyższe wyniki ze sprawdzianu w klasach szóstych.

     Od roku 2007/2008 działania wychowawcze zostały wzbogacone o realizację programu profilaktyczno-wychowawczego "SAPER - czyli jak rozładować agresję". Od roku 2006 Nasza Szkoła uczestniczy w realizacji różnych pozaszkolnych programów. Były to: Rządowy program "AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO" (w roku szkolnym 2006/2007 był to program "Edukacja szansą dla wszystkich", w roku szkolnym 2007/2008 "Rozwój poprzez edukację" i "Otwarte sale gimnastyczne", w roku szkolnym 2008/2009 "Ogród doświadczeń"). Obecnie są to programy Unijne.

     Nasza szkoła corocznie unowocześnia bazę lokalową i dydaktyczną szkoły. Nasi uczniowie zyskali już powiększoną i wyremontowaną świetlicę (wraz z nowym wyposażeniem), odnowioną dużą salę gimnastyczną, nowe ergonomiczne meble szkolne do sal lekcyjnych oraz nowe ergonomiczne meble w sali klasy 0. W roku szkolnym 2008/2009 w naszej szkole została oddana do użytku pracownia językowa, wyremontowana i unowocześniona mała sala gimnastyczna oraz harcówka. W pracowni informatycznej pojawiły się dodatkowe stanowiska komputerowe z pełnym, bezpiecznym oprogramowaniem (obecnie jest ich 20). W ramach Programu "Radosna Szkoła" sześciolatki zyskały salę zabaw oraz mini pracownię informatyczną. W roku 2002 - jubileuszowym 40-to lecia szkoły uroczyście otwarto pierwszą w III Dzielnicy Szkolną Pracownię Regionalną. A w roku 2005/2006 otwarto Multimedialne Centrum Informatyczne.

     Od roku 2002 w naszej szkole istnieje system ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez pracę:
 • pedagoga
 • logopedy
 • psychologa
 • reedukatora
 • prowadzenie zajęć wyrównawczych
 • prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej
     Poprzez różne formy doskonalenia zawodowego nauczyciele rozwijają swoje umiejętności w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.     Problemy najbliższego środowiska nigdy nie były obce uczniom i pracownikom naszej szkoły. Na jego rzecz podejmowano wiele akcji takich jak: organizowanie loterii, zabaw karnawałowych, wieczorów poezji, zbiórek makulatury i pieniędzy. Dzięki temu możliwe było ufundowanie książeczek mieszkaniowych dla wychowanki domu dziecka i dwóch uczniów naszej szkoły, przekazanie daru pieniężnego na przeprowadzoną za granicą operację ucznia klasy VIII i gromadzenie środków na operację uczennicy klasy VI, przekazanie funduszy na rzecz Społecznego Komitetu Budowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, Komitetu Odbudowy Pomnika Grunwaldzkiego oraz na budowę pomnika Matki Polki i pomnika Czynu Zbrojnego Żołnierza Polskiego, wielokrotnie na akcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na sztandar dla szkoły, na zakup Domu Wczasów Śródrocznych dla uczniów szkół Śródmieścia.

     Niesiono pomoc w postaci zbiórek odzieży i książek dla mieszkańców Armenii, ofiar trzęsienia ziemi, Polaków ze Wschodu, mieszkańców Domów Dziecka i domu opieki dla samotnych matek oraz innym rodzinom potrzebującym pomocy.

     Wielu nauczycieli dzieliło się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami z nauczycielami innych szkół prowadząc lekcje z nauczania początkowego, języka polskiego, matematyki, biologii (w tym lekcja TV), historii, fizyki, wychowania plastycznego, a także prezentując zajęcia pokazowe kół zainteresowań i posiedzeń SRU oraz dostarczając publikacje do czasopism oświatowych.

     Od szeregu lat nasi nauczyciele przekazywali i nadal przekazują swą wiedzę jako opiekunowie praktyk studenckich (szkoła ćwiczeń) studentów UJ, UJ CM, AP, WSP, AWF, SN w zakresie nauczania zintegrowanego, nauczania początkowego, przyrody, biologii, historii, języka polskiego, matematyki, informatyki, techniki, godzin do dyspozycji wychowawcy i wychowania fizycznego.

     Piętnastu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, czterech zdobyło stopnie specjalizacji zawodowej. Pięciu nauczycieli zdobyło uprawnienia egzaminatora i uzyskało wpis do ewidencji egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

     W roku szkolnym 2000/2001 pierwszych 8 nauczycieli, korzystając ze skróconego stażu uzyskało stopień awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany. Byli to: dyrektor Józefa Miszczyk, wicedyrektor Danuta Kubacka, Maria Antoniuk, Jan Mastalski, Ewa Musiał, Elżbieta Poradowska, Anna Skoczek, Bogusława Żmuda, a w kolejnym roku Izabela Kucewicz i Urszula Wadowska.

     Praca wielu członków grona pedagogicznego została wysoko oceniona przez władze oświatowe co znalazło wyraz w powoływaniu ich na stanowiska wizytatorów, dyrektorów, wicedyrektorów, bądź metodyków przedmiotowych.

     Inną formą doceniania wysokiego poziomu pracy naszej kadry było jej wielokrotne odznaczanie. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczono: Irenę Bugaj, Janinę Kasperkiewicz, Danutę Nawrocką, Leokadię Paselę, Marię Wiącek. Osiemnastu pracowników szkoły otrzymało Złote Krzyże Zasługi. Nagrody Ministra Oświaty przyznano Danucie Kubackiej, Danucie Nawrockiej i Janowi Mastalskiemu. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała w roku 2006 dyr Józefa Miszczyk. Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowano w 2004 r.: dyr Józefę Miszczyk, wicedyrektor Danutę Kubacką, Magdalenę Mikułę, Jana Mastalskiego, w 2005 r.: wicedyrektor Elżbietę Poradowską i Marię Antoniuk; a w 2006 r.: Danutę Maślak i Ewę Musiał.

     W roku szkolnym 2000/2001 nagrodę Prezydenta Miasta Krakowa otrzymała Małgorzata Ptak, w roku szkolnym 2002/2003 nagrodą tą zostały uhonorowane: dyrektor Józefa Miszczyk, wicedyrektor Danuta Kubacka i Elżbieta Poradowska, w roku szkolnym 2003/2004 Maria Antoniuk i Jan Mastalski, w roku szkolnym 2004/2005 Izabela Kucewicz oraz Grażyna Walocha, w roku szkolnym 2005/2006 Maria Stalmach-Krzyworzeka oraz - po raz drugi: Maria Antoniuk i dyr Józefa Miszczyk, w roku szkolnym 2006/2007 Danuta Maślak i wicedyrektor Elżbieta Poradowska, w roku szkolnym 2007/2008 Elżbieta Więcław, a w roku szkolnym 2008/2009 mgr Bogusława Kania oraz po raz drugi mgr Jan Mastalski.

     Nagrodą Kuratora Oświaty wyróżniono 25 osób, a nagrodą Inspektora Oświaty 53 osoby.


Lata 60
     Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie powstała jako pierwsza w Krakowie, a 497 w Polsce placówka wśród Szkół Pomników Tysiąclecia. Fundatorem było społeczeństwo Dzielnicy Grzegórzki, składające datki na Społeczny Fundusz Budowy Szkół Tysiąclecia. Uroczystego jej otwarcia dokonano w dniu 2 września 1962 r., nadając Szkole imię Władysława Broniewskiego, poety zmarłego osiem miesięcy wcześniej.

     Początkowo uczniowie rekrutowali się z okolicznych szkół (60, 75, 20, 21 i innych). W trakcie roku liczba ich wzrastała, ponieważ na osiedlu Wiśniowa oddano nowe bloki - zasiedlone przez mieszkańców Kazimierza. Po pokonaniu pierwszych trudności szkoła stawała się coraz prężniejsza, zaczęto poszukiwać nowych metod dydaktyczno - wychowawczych.


Lata 70
     Na początku lat 70 placówka stała się Szkołą Środowiskową. Wprowadzono przedłużony czas pracy: młodzież mogła pozostawać w szkole do godz. 18 00 , odrabiać zadania domowe, bądź uczestniczyć w różnorodnych zajęciach kół zainteresowań - działających w ramach utworzonej w naszej szkole filii Domu Kultury Dzieci i Młodzieży z ulicy Grunwaldzkiej 8. Utworzono stanowisko pedagoga szkolnego, któremu powierzono całokształt spraw wychowawczych i opiekuńczych.

     Nasza szkoła jako pierwsza w dzielnicy wprowadziła klasy uzawodowione, w których uczniowie klas VII i VIII, mający trudności w nauce, realizowali obowiązek szkolny i zdobywali zawód elektryka.

     Poszukując nowych rozwiązań w procesie dydaktyczno - wychowawczym wielu nauczycieli podjęło trud eksperymentów pedagogicznych i wychowawczych:
 • w klasach nauczania początkowego wprowadzono eksperyment matematyczny (metoda kolorowych klocków) dr Moroza;
 • w nauczaniu języka rosyjskiego - metodę reproduktywno - kreatywna kształcącą prawidłową wymowę;
 • opracowano własny system wychowawczy w oparciu o założenia systemu Heliodora Muszyńskiego - wprowadzając nazewnictwo klas i grup, ślubowanie klas I i VIII, ceremoniał szkolny;
 • opracowano Statut Szkoły oraz uwzględniając założenia Deklaracji Praw Dziecka - Kodeks Ucznia i szczegółowy Regulamin Szkolny;
 • powołano Ośrodek Pracy Kuratoryjnej dla młodzieży stwarzającej problemy wychowawcze.

Lata 80
     W 1988r nasza szkoła przystąpiła do Klubu Szkół Poszukujących, który powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego. Wykorzystując bogate doświadczenia i osiągnięcia z poprzednich lat skoncentrowaliśmy się na "aktywizowaniu samorządu uczniowskiego". Nasze poszukiwania poszły przede wszystkim w trzech kierunkach:
 • doskonalenie form i metod działania Szkolnej Rady Uczniowskiej i Samorządów klasowych;
 • eliminowanie czynników stresogennych w szkole;
 • doskonalenie pracy wychowawczej przez nowatorską działalność Komisji Wychowawców Klasowych.
     Opracowano program obejmujący między innymi takie formy realizacji jak:
 • dwutygodniowy "okres ochronny" bez ocen niedostatecznych;<
 • codzienne losowanie numeru ucznia, który nie jest pytany w danym dniu;
 • ruchomy, raz na dwa tygodnie "dzień bez ocen niedostatecznych";
 • powołanie Klubu Hobbystów;
 • powołanie na wniosek SRU w każdej klasie (IV - VIII) rzecznika praw uczniowskich;
 • włączenie przewodniczących SRU i rzecznika praw uczniowskich w skład kolektywu kierowniczego szkoły.
     Niebagatelnym osiągnięciem było urządzenie i wyposażenie klasopracowni: biologicznej, matematycznej, języka rosyjskiego, historii (ekspozycji Izby Pamięci poświęconej ofiarom II wojny światowej), fizyczno - chemicznej, zajęć praktyczno - technicznych, języka polskiego, informatycznej, ogniska przedszkolnego, świetlicy, gabinetu reedukatora, sali gimnastycznej, a także zradiofonizowanie szkoły, ogrodzenie terenu szkolnego, monitoring i modernizacja boisk szkolnych, remont łazienek i pryszniców.


Lata 90
     Rok 1990 był dla szkoły rokiem zmian organizacyjnych. W salkach katechetycznych Parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza powstała filia szkoły dla dziesięciu klas I - III, działająca tam do roku 1999/2000.

     Kontynuując nowatorskie działania w zakresie pracy wychowawczej i wychodząc naprzeciw zmianom zachodzącym w naszym społeczeństwie w 1994 r włączono do działań każdego wychowawcy bloki tematyczne programu zajęć profilaktyczno - wychowawczych "Spójrz inaczej".

     W następnych latach opracowano Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyczny, w których ujęto kompleksowo działania szkoły jako środowiska wychowawczego zapewniające uczniom edukację prorozwojową. Opracowano i wdrożono również autorskie programy działań wychowawczych dla poszczególnych klas.© 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone Szkoła Podstawowa nr 95 w Krakowie, ul. Wileńska 9, 31-413 Kraków